Tự thêm mới nguồn phát sinh đơn hàng

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn tự thêm nguồn phát sinh đơn hàng


Bước 1: Trong Menu chọn icon  ⇒ Cài đặt Cài đặt bán hàng. 

 

Bước 2: Trong Cài đặt bán hàng di chuyển tới phần Nguồn phát sinh đơn hàng ⇒ Tạo mới kênh bán hàng.

 

 

Bước 3: Để Tạo mới kênh bán hàng nhập Mã kênh bán hàngTên kênh bán hàng ⇒ Tạo mới.

 

 

Bước 4: Chọn kênh bán hàng vừa tạo ⇒ Lưu thay đổi