KPIs

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn thiết lập KPIs để xem báo cáo


Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Chính sách KPI ⇒ Doanh số/ khách hàng/ đơn hàng để tạo KPI. 

 

 

Bước 2: Có 2 cách tính KPI

 

+ Chia đều tự động: Nhập tổng doanh số ⇒ Chia đều tự động hệ thống sẽ tự động chia đều tổng doanh số.

 

 

+ Chia thủ công từng người: Nhập tổng doanh số, sau đó nhập chỉ tiêu KPI từng tháng cho từng đối tượng ⇒ Lưu để hoàn thành.

 

 

* Lưu ý: Hệ số chính là cơ sở để tính lương nhân viên, theo doanh số, khách hàng và đơn hàng, phụ thuộc vào yêu cầu đặt ra của từng doanh nghiệp.  

 

2. Xem lịch sử các năm tài chính

 

Trên thanh Menu chọn mục Nhân sự ⇒ Chính sách KPI ⇒ Doanh số/ khách hàng/ đơn hàng Chọn năm tài chính cần xem, hệ thống sẽ hiển thị bên dưới.

 

 

3. Reset

 

Trên thanh Menu chọn mục Nhân sự ⇒ Chính sách KPI ⇒ Doanh số/ khách hàng/ đơn hàng ⇒ Reset, thao tác này sẽ giúp bạn xóa tất cả KPI đã chia trước đó.