SMS Marketing

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn thiết lập SMS Marketing


Bước 1: Trên thanh Menu ⇒ Chọn icon , sau đó từ màn hình Cấu hình hệ thống ⇒ SMS.

 

 

Bước 2: Bạn có thể cài đặt thông báo bằng SMS khi Đặt hàng thành công, Thay đổi trạng thái đơn hàng Giá trị tồn kho vượt mức

 


 
Ngoài ra, bạn có thể cài đặt nội dung tin nhắn cho phần Thông báo đặt hàng thành côngThông báo giá trị tồn kho vượt mức cho phép.

* Cài đặt tin nhắn có đơn hàng

* Cài đặt tin nhắn thông báo vượt định mức tồn kho

Bước 3: Nếu hoàn tất việc cài đặt chọn Lưu thay đổi.