Quản lý sản phẩm

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn quản lý sản phẩm/hàng hóa


1.  Nhập sản phẩm từ file Excel (Hiện tại đang hỗ trợ cho tạo sản phẩm đơn)

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý sản phẩm/ Hàng hóa ⇒ Nhập bằng file excel.

 

 

Bước 2: Click vào vùng chọn hoặc kéo thả tập tin vào khu vực để tải file excel lên. Trong trường hợp chưa có file, chọn Tải file mẫu,  chọn Xác nhận để hoàn thành.

 

 

2. Tìm kiếm sản phẩm

 

Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý sản phẩm, có 2 cách tìm kiếm:

 

+ Thông thường: Nhập từ khóa tìm kiếm

 

 

+ Tìm kiếm nâng cao: Tìm kiếm thông qua các tùy chọn bộ lọc.

 

 

3. Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒ Chọn icon 

 

 

Bước 2: Cập nhật những thông tin cần chỉnh sửa, chọn Cập nhật để hoàn thành.

 

 

4. Xóa thông tin sản phẩm

 

Bước 1:Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒ Chọn icon  .

 

 

Bước 2: Chọn Đồng ý để đưa sản phẩm vào thùng rác.

 

 

5. Khôi phục sản phẩm đã xóa

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒ Chọn icon  

 

 

Bước 2: Chọn icon   để khôi phục sản phẩm, Đồng ý để hoàn thành.

 

 

6. Xuất ra file excel thông tin sản phẩm

 

Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒ Xuất file Excel.

 

 

7. Thao tác trên các sản phẩm đã chọn

 

Bưới 1: Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý sản phẩm ⇒ Chọn các sản phẩm cần thao tác ⇒  Chọn thao tác thực hiện gồm Tạm ngưng bán sản phẩm, Cho phép bán sản phẩm, Loại bỏ sản phẩm, In mã Barcode, Xuất thông tin ra file Excel.

 

 

 Bước 2: Chọn Xác nhận để Hoàn thành.