Nhân sự

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn quản lý nhân sự


I. QUẢN LÝ NHÓM NHÂN SỰ

1. Tạo nhóm nhân sự

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý nhóm nhân sự ⇒ Tạo nhóm nhân sự

 

Bước 2: Bạn cần đặt Tên nhóm, sau đó chọn vào Danh sách controllerDanh sách menu hiển thị để cấp quyền tương ứng với vị trí nhân sự mới phụ trách, chọn Thêm mới để hoàn thành.

 

 

2. Thêm nhân viên vào nhóm nhân sự

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý nhóm nhân sự ⇒ Chọn icon  để thêm nhân sự vào nhóm.

 

 

Bước 2: Chọn tên nhân viên cần thêm vào nhóm ⇒ Lưu cập nhật để hoàn thành. 

 

 

3. Chỉnh sửa nhóm nhân sự

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn mục Nhân sự  ⇒ Quản lý nhóm nhân sự ⇒ Chọn icon  để điều chỉnh nhóm nhân sự. 

 

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin cần điều chỉnh, sau đó chọn Cập nhật để hoàn thành.

 

 

3. Xóa nhóm nhân sự

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý nhóm nhân sự ⇒ Chọn icon  để chuyển nhóm nhân sự vào thùng rác

 

 

 

Bước 2: Xác nhận lại một lần nữa chọn Vâng tôi muốn để hoàn thành xóa nhóm nhân sự.

 

 

4. Chuyển nhóm nhân sự vào thùng rác 

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý nhóm nhân sự ⇒ Chọn đối tượng ⇒ Chọn thao tác thực hiện ⇒ Chuyển vào thùng rác

 

Bước 2: Xác nhận một lần nữa chọn Vâng tôi muốn để hoàn thành chuyển vào thùng rác. 

 

 

5. Phục hồi nhóm nhân sự sau khi chuyển vào thùng rác 

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý nhóm nhân sự ⇒ Chọn icon  để hiển thị danh sách dữ liệu đã bị xóa

 

 

Bước 2: Chọn nhóm nhân sự cần phục hồi ⇒​​ Chọn icon 

 

 

Bước 3: Xác nhận lại một lần nữa chọn Vâng tôi muốn để phục hồi.

 

 

6. Tạm khóa nhóm nhân sự

 

Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒​ Quản lý nhóm nhân sự ⇒​ Chọn đối tượng ⇒ Chọn thao tác thực hiệnTạm khóa

 

 

Bước 2: Xác nhận lại một lần nữa, chọn Vâng tôi muốn để hoàn thành tạm khóa. 

 

 

7. Kích hoạt nhóm nhân sự khi đã tạm khóa

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn mục Nhân sự Quản lý nhóm nhân sự ⇒ Chọn đối tượng ⇒ Chọn thao tác thực hiện ⇒ Kích hoạt.

 

 

Bước 2: Xác nhận lại một lần nữa, chọn Vâng tôi muốn để hoàn thành kích hoạt nhóm nhân sự. 

 

 

8.  Xuất file excel

 

Trên thanh Menu vào mục Nhân sự ⇒ Quản lý nhóm nhân sự Xuất file excel.

 

 

II. QUẢN LÝ CHẤM CÔNG

 

1. Chấm công nhân viên

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn mục Nhân sự ⇒ Quản lý chấm công ⇒  chọn vào ô vuông tương ứng với ngày đi làm của nhân viên đó.

 

 

Bước 2: chọn vào ô vuông hiện ra giao diện chọn ca làm việc của nhân viên à cập nhật, hoàn thành.

 

 

2. Chức năng tìm kiếm

 

+ Tìm kiếm nâng cao

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn mục nhân sự, chọn quản lý chấm công à chọn tìm kiếm nâng cao

 

 

Bước 2: Lần lượt chọn vào biểu tượng  của Nhóm nhân viên, Loại công việc, Ca làm việc, để chọn đúng đổi tượng cần tìm kiếm à chọn bắt đầu tìm kiếm để hoàn thành tìm kiếm

 

 

+ Tìm kiếm nhanh:

 

Trên thanh Menu chọn mục nhân sự, chọn quản lý chấm công à chọn ô tìm kiếm nhanh, bằng cách nhập tên hoặc nhóm nhân viên cần tìm kiếm vào sẽ tìm kiếm được đối tượng cần tìm.