Khách hàng

Dưới đây là phần hướng dẫn khách hàng quản lý nhân sự


1.  Thêm mới khách hàng từ hệ thống


Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Bán hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ Thêm mới khách hàng


 


 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin khách hàng ⇒ Tạo mới khách hàng 

 


 
* Ghi chú: Phần nhóm khách hàng nếu chưa có nhóm khách hàng sẵn chọn icon   để tạo mới nhóm khách hàng

 


 
2. Thêm mới khách hàng từ file excel


Bước 1: Ngoài ra, có thể thêm mới bằng file excel trong trường hợp có nhiều khách hàng cần thêm, trên thanh Menu chọn Bán hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ Tải lên bằng file excel.

  

Bước 2: Kéo và thả tập tin vào vùng chọn hoặc nhấp vào màn hình để tải tập tin lên hệ thống.

 

 

* Lưu ý: Nếu chưa có file mẫu thì chọn vào để tải file mẫu (chỉ nhận file excel có định dạng : *.xls, *.xlsx)


Bước 3: Tải file excel lên hoặc có thể Chọn lại file khác ⇒ Xác nhận tạo khách hàng 

 


 

 

Bước 4: Chọn Đóng để hoàn thành, trong trường hợp thông tin khách hàng tải lên bị trùng bạn có thể chọn Ghi đè thông tin những khách hàng để cập nhật. 

 

 

3. Chỉnh sửa thông tin


Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Khách hàng ⇒ Quản lý khách hàng  ⇒ Chọn icon  để xem thông tin khách hàng.

  

Bước 2: Trong phần xem thông tin khách hàng bao gồm: Thông tin khách hàng, Lịch sử mua hàng, Lịch sử tư vấn, Lịch sử nhắn tin SMS  chọn Cập nhật thông tin để hoàn thành chỉnh sửa.

 


 

4. Xóa thông tin khách hàng 


Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Bán hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ chọn icon  để xóa thông tin khách hàng .


 
 

Bước 2: Xác nhận lại một  lần nữa, chọn Xóa để hoàn thành.

 

5.  Xuất file excel danh sách khách hàng  

 

Trên thanh Menu vào mục Bán hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ Xuất file excel để tải về máy. 

 


 

6. Lọc thông tin khách hàng theo yêu cầu


Trên thanh Menu vào mục Khách hàng ⇒ Quản lý khách hàng Chọn icon  và chọn vào vào những thông tin muốn hiển thị. 

 


 

7. Xem danh sách những khách hàng đã xóa và phục hồi


Bước 1: Trên thanh Menu vào mục Khách hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ Chọn icon   để xuất hiện danh sách khách hàng đã bị xóa, chọn icon  trên đối tượng cần phục hồi . 

 


 
Bước 2: Xác nhận lại lần nữa chọn Khôi phục để hoàn thành việc phục hồi thông tin khách hàng đã chọn. 


 
8. Tìm kiếm khách hàng 


Trên thanh Menu vào mục Khách hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ Chọn tìm kiếm có 2 cách là Tìm kiếm nâng cao Tìm kiếm thông thường

* Tìm kiếm thông thường: bằng cách Nhập tên khách hàng

 

 

* Tìm kiếm nâng cao

 


     
9. Thao tác trên các khách hàng đã chọn


 Trên thanh Menu vào mục Khách hàng ⇒ Quản lý khách hàng ⇒ Chọn đối tượng ⇒ Chọn thao tác thực hiện.