Đối tác giao hàng

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn thiết lập đối tác giao hàng


Bước 1Trên thanh Menu ⇒ Chọn icon , sau đó từ màn hình Cấu hình hệ thống Đối tác giao hàng.

 

Bước 2: Chọn đối tác giao hàng để vận chuyển sản phẩm và tiến hành cài đặt cấu hình.

 
 
* Giao hàng nhanh


+ Chọn đối tác Giao hàng nhanh Cấu hình 

 

 


 

+ Tạo Liên kết API bằng cách nhập thông tin về Mã shop (ClientID)Mã xác thực (Token) ⇒ Lưu thay đổi để xác nhận liên kết với đối tác giao hàng

 

 
 

* Giao hàng tiết kiệm


+Chọn đối tác Giao hàng tiết kiệm ⇒ Cấu hình

 


 

+ Tạo Liên kết API bằng cách nhập Mã xác thực (Token) ⇒ Lưu thay đổi để xác nhận liên kết với đối tác giao hàng.

 


* 247Ship
 

+ Chọn đối tác 247Ship ⇒ Cấu hình


 
 

+ Tạo Liên kết API bằng cách nhập Tài khoản, Mật khẩu và Mã xác thực (Token) Chọn kho hàng đồng bộLưu thay đổi để xác nhận liên kết với đối tác giao hàng.