Cài đặt chung

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn thiết lập cài đặt chung


Bước 1Trên thanh Menu ⇒ Chọn icon , sau đó từ màn hình Cấu hình hệ thống ⇒ Cài đặt chung.

 

 

Bước 2: Trong Cài đặt chung, bạn có thể điều chỉnh các thông tin về:

 

+ Hình thức ưu tiên xuất hàng: nhập trước xuất trước hoặc hàng hết hạn xuất trước.

 

+ Cách tính giá vốn sản phẩm: lấy giá vốn cố định hoặc giá vốn trung bình 3 tháng gần nhất. 

 

+ Giá bán sỉ: có thể chọn hai trạng thái kích hoạt và chưa kích hoạt. 

 

+ Giá bán lẻ từng chi nhánh: có thể chọn hai trạng thái kích hoạt và chưa kích hoạt. 


 

Bước 3: Nếu điều chỉnh thông tin hoàn tất chọn Lưu thay đổi.